Izvēlne Aizvērt

Apvienības darbu un pakalpojumu lietojuma kārtība

Biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība” (tekstā – Apvienība) vadāmies pēc spēkā esošiem, mūsu darbību regulējošiem likumiem, statūtiem u.c. saistošiem noteikumiem.

Sadarbojamies ar fiziskām un juridiskām personām, kuras ņem tos vērā.

Jums tikai tad ir tiesības lietot mūsu piedāvājumus, ieskaitot tīmekļa vietnes, ja pilnībā piekrītat šai Apvienības darbu un pakalpojumu lietojuma KĀRTĪBAI:

1. Ja jums ir vajadzīgs kristīgs atbalsts, lūdzam to darīt mums zināmu rakstiski vismaz vienu mēnesi pirms vēlamā termiņa.

2. Atbalstu sniedzam mūsu iespēju un pilnvaru robežās.

3. Apvienība negarantē atbalsta un citu piedāvājumu atbilstību kādiem priekšstatiem, uzskatiem vai prasībām, ko neparedz tās darbības nosacījumi.

4. Lai veicinātu atbalsta kvalitāti, informācija, ko iesniedzat Apvienībai, var tikt pāradresēta citām kompetentām personām. Jums nav tiesību sniegt (ne mutiski, ne elektroniski, ne rakstiski) mums nekādus datus un ziņas, ko nevēlaties, lai mēs un citi to apstrādā, publicē, publisko.

5. Apvienības darbībai brīvprātīgi drīkst veikt, ziedot un piedāvāt tikai tādus darbus un atbalstu, par kuriem pretī netiek gaidīta nekāda atlīdzība vai cits labums – sk. Brīvprātīgā darba likumu.

Jautājums par atlīdzību var tikt no Apvienības puses pārskatīts (rakstiski vienojoties), ja rastos iespēja to taisnīgi garantēt. 

6. Brīdī, kad autors vai tiesīgs tā pārstāvis jebkādā atzītā formā iesniedz darbus Apvienībai vai tos izpilda mūsu atbalstītajos pasākumos, tie tiek pieņemti kā brīvprātīgi veikti un ziedoti Apvienības mērķim un uzdevumiem. Tas attiecas uz pastāvīgiem sadarbības partneriem. Bet, ja autors uzsāk sadarbību ar Apvienību, lietojot interneta tehnoloģijas, tad – lai autora darbi tiktu publicēti vai citādi lietoti mūsu projektos, autoram jānoformē brīvas formas parakstīts (elektroniski vai rokrakstā) iesniegums un jāiesniedz Apvienības oficiālam pārstāvim.

7. Uz rokrakstā noformēta iesnieguma pamata autors vai tā oficiāls pārstāvis ir tiesīgs atsaukt tādus Apvienībai ziedotus darbus, kurus reāli iespējams atsaukt. Iesniegumā jānorāda: katra darba autors, nosaukums un pamatots atsaukuma iemesls. Ja atsaukumu veic pārstāvis, iesniegumam jāpievieno atsaucēja tiesības apliecinošs dokuments. 

8. Atsaukumus un citus iesniegumus, dokumentālā formā, Apvienība izskata un atbild nekavējoties.

9. Tas, ja kāds darbs tiek brīvprātīgi, bez atlīdzības veikts un ziedots Apvienībai, nevar ierobežot autora tiesības saņemt atlīdzību no citiem darba lietotājiem, kuri nepieder Apvienības tiešas sadarbības lokam.

10. Veicot finanšu ziedojumus, jāraksta konkrētu ziedojuma mērķi, ja tāds ir, vai – norādi: brīvam izlietojumam. Norēķinu rekvizītus jautājiet mums un saglabājiet konfidencialitāti.

11. Ja no Apvienības tiek gaidīts saimnieciska rakstura pakalpojums, kas nav pretrunā tās pamatprincipiem, Apvienība ir tiesīga saimniecisko darbību regulējošā kārtībā to sniegt. Tādā gadījumā pakalpojuma saņēmējam ir pienākums – patstāvīgi nodrošināt visu nepieciešamo, lai pakalpojuma sniegšana būtu iespējama – arī tad, ja tas nav atrunāts līgumā (ja tāds noslēgts).

12. Apvienība neatbild par citu personu sagaidāmās peļņas u.c. mantiska labuma atrāvumu.

13. Par informācijas patiesumu, lietderību un darbu atbilstību Apvienības mērķim ir atbildīgi to iesniedzēji. 

14. Apvienības publikācijas u.c. informācija, kas atspoguļo katra – autora, redaktora, vadītāja – personīgo viedokli un/vai reliģisko pārliecību, nevar tikt uzskatītas par citu personu reliģiskās pārliecības aizskārumu vai sabiedriska miera traucējumu u.tml. Ja jums nav pieņemami mūsu viedokļi, reliģisku jautājumu izpratne u.c. informācija, nelietojiet Apvienības vietnes, darbus, informāciju, atbalstu, pakalpojumus.

15. Pasākumos, ko atbalstām, par epidemioloģiskās drošības prasībām saistībā ar Covid-19 atbild pasākumu organizētāji un katrs dalībnieks – tiesību aktos paredzētajā kārtībā. Tas attiecas arī uz citiem vides riska faktoriem, kas saistīti ar pasākumu organizēšanu un norisi. 

16. Visus jautājumus, neskaidrības vai domstarpības, ja tādi rastos, lūdzam risināt ar mums tieši, mierīgu pārrunu ceļā. Kamēr neesam saņēmuši rokrakstā noformētus un ar parakstu apstiprinātus objektīvus iebildumus, viena mēneša laikā no to izcelsmes brīža, uzskatām, ka nevienam pret Apvienību pretenziju nav, – arī tad, ja šāda kārtība nav atrunāta līgumā (ja tāds noslēgts). Anonīmas, caur trešajām personām vai citādi neatbilstīgi izteiktas piezīmes netiek pieņemtas. 

17. Šī kārtība ir spēkā no publicēšanas līdz jaunām izmaiņām. Par tās ievērošanu atbild katrs personīgi. Neievērošana var būt par pamatu sadarbības pārtraukšanai bez brīdinājuma no mūsu puses.

18. Apvienība patur tiesības par labu sadarbībai atkāpties no šīs kārtības nosacījumiem, ciktāl to neierobežo likumi un iespējas.

19. Informācija un rīcība, kas varētu nodarīt jebkādus kaitējumus Apvienībai vai citiem, nav pieļaujama.

20. Mūsu pasākumos tiek filmēts, fotografēts un informācija atspoguļota internetā u.c.

21. Šī kārtība attiecas uz visiem darbiem un projektiem, kas tapuši un top Apvienībā un tiešā sadarbībā ar mums.

22. Apvienības darbu, pakalpojumu un informācijas lietotāju patstāvīga iniciatīva, pienākums un goda lieta ir kārtību zināt un ievērot.

23. Jautājumos, kur šīs kārtības nosacījumi nevar kalpot, Apvienība vadās pēc citiem piemērotiem noteikumiem.

Ar cieņu,

biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”