Izvēlne Aizvērt

Apvienības darbu un pakalpojumu lietojuma kārtība

Biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība” (tekstā – Apvienība) vadāmies pēc spēkā esošiem, mūsu darbību regulējošiem Likumiem, Statūtiem, Privātuma politikas u.c. saistošiem noteikumiem.

Sadarbojamies ar fiziskām un juridiskām personām, kuras ņem tos vērā.

Lietojiet mūsu piedāvājumus un tīmekļa vietnes apmeklējiet tikai tad, ja pilnībā piekrītat mūsu Privātuma politikai un Apvienības darbu un pakalpojumu lietojuma kārtībai:

1. Ja jums ir vajadzīgs kristīgs atbalsts, lūdzam to darīt mums zināmu rakstiski vismaz vienu mēnesi pirms vēlamā termiņa.

2. Atbalstu sniedzam mūsu iespēju un pilnvaru robežās.

3. Apvienība negarantē atbalsta un citu piedāvājumu atbilstību kādiem priekšstatiem, uzskatiem vai prasībām, ko neparedz likumi un tās darbības nosacījumi.

4. Lai veicinātu atbalsta kvalitāti, Jūsu informācija, ko iesniedzat Apvienībai, var tikt pāradresēta citām kompetentām personām (sk. Privātuma politika).

5. Apvienības darbībai brīvprātīgi drīkst veikt, ziedot un piedāvāt tikai tādus darbus un atbalstu, par kuriem pretī netiek gaidīta nekāda atlīdzība vai cits labums – sk. Brīvprātīgā darba likumu.

Jautājums par atlīdzību var tikt no Apvienības puses pārskatīts (dokumentāli vienojoties), ja rastos iespēja to taisnīgi garantēt. 

6. Brīdī, kad autors vai tiesīgs tā pārstāvis jebkādā atzītā formā iesniedz darbus Apvienībai vai tos izpilda mūsu atbalstītajos pasākumos, tie tiek pieņemti kā brīvprātīgi veikti un ziedoti Apvienības mērķim un uzdevumiem. 

7. Uz rokrakstā noformēta iesnieguma pamata autors vai pārstāvis ir tiesīgs atsaukt tādus Apvienībai ziedotus darbus, kurus reāli iespējams atsaukt. Iesniegumā jānorāda: darba autors un nosaukums. Ja atsaukumu veic pārstāvis, iesniegumam jāpievieno atsaucēja tiesības apliecinošs dokuments.

8. Par publicēšanas nolūkos Apvienībai brīvprātīgi dāvinātu izdevumu obligāto eksemplāru nodrošināšanu LNB atbild to iesniedzēji.

9. Tas, ja kāds darbs tiek brīvprātīgi, bez atlīdzības veikts un ziedots Apvienībai, nevar ierobežot autora tiesības saņemt atlīdzību no citiem darba lietotājiem, kuri nepieder Apvienības tiešas sadarbības lokam.

10. Veicot finanšu ziedojumus, jāraksta konkrētu ziedojuma mērķi, ja tāds ir, vai – norādi: brīvam izlietojumam. Norēķinu rekvizītus jautājiet mums un saglabājiet konfidencialitāti.

11. Ja no Apvienības tiek gaidīts saimnieciska rakstura pakalpojums, kas nav pretrunā tās darbības mērķim, Apvienība ir tiesīga saimniecisko darbību regulējošā kārtībā to sniegt. Tādā gadījumā pakalpojuma saņēmējam ir pienākums – patstāvīgi nodrošināt visu nepieciešamo, lai pakalpojuma sniegšana būtu iespējama – arī tad, ja tas nav atrunāts līgumā (ja tāds noslēgts).

12. Apvienība neatbild par citu personu sagaidāmās peļņas u.c. cerēta mantiska labuma atrāvumu.

13. Par informācijas patiesumu, lietderību un darbu atbilstību Apvienības mērķim atbild to iesniedzēji. 

14. Pasākumos, kurus atbalstām, par dalībnieku un apmeklētāju drošību, t.sk., epidemioloģiskās drošības prasībām saistībā ar Covid-19 u.c., atbild pasākumu organizētāji un katrs dalībnieks – tiesību aktos paredzētajā kārtībā. Tas attiecas arī uz citiem vides riska faktoriem, kas saistīti ar pasākumu organizēšanu un norisi. 

15. Vēršam uzmanību, ka Apvienības projektos tiek publicēti un/ vai izpildīti radoši darbi nereti pārnestā, netiešā, ne burtiskā nozīmē. Ja neesat atzītā veidā apguvis diakonijas teoriju un praksi, kristīgo mācību un tās praksi, un līdz ar to jums mūsu publikācijas var radīt aizdomas vai nemieru u.tml., iesakām Apvienības piedāvājumus nelietot.

16. Ievērībai: mūsu publikācijas var būt dažādās valodās bez tulkojuma latviešu valodā, tā kā Apvienības darbībā primārā ir diakoniska radošuma, t.sk., neverbāla, veicināšana, ne viedokļu apmaiņa. Brīvprātīgā darba sekmēšanas nolūkā pēc vēlmes jums ir tiesības patstāvīgi veikt atbilstošu tulkojumu, kas neizmainītu publikāciju saturu, personīgai lietošanai.

17. Brīdinājums: šī mājaslapa saistīta ar Bībeles kristīgo mācību un tās bagātīgo vēsturi. Tā kā tā atklāj arī nežēlīgus notikumus, kas līdzīgi var atspoguļoties autoru publikācijās, ja jums ir viegli ietekmējama psihe vai jūs esat vecāks vai aizbildnis, lūdzu, izvērtējiet, to, kā vēlaties veidot jūsu personīgo un/ vai jūsu bērnu izpratni par pasauli. Lūdzu, esiet uzmanīgi un rūpējieties par savu un jūsu bērnu emocionālo un garīgo labklājību.  

18. Visus jautājumus, neskaidrības vai domstarpības, ja tādi rastos, lūdzam risināt ar mums tieši, mierīgu pārrunu ceļā. Kamēr neesam saņēmuši rokrakstā noformētus un parakstītus objektīvus iebildumus, viena mēneša laikā no to izcelsmes brīža, uzskatām, ka nevienam pret Apvienību pretenziju nav. Anonīmas, caur trešajām personām vai citādi neatbilstīgi izteiktas piezīmes netiek pieņemtas. 

19. Šī kārtība ir spēkā no publicēšanas līdz jaunām izmaiņām. Par tās ievērošanu atbild katrs personīgi. Neievērošana var būt par pamatu sadarbības pārtraukšanai bez brīdinājuma no mūsu puses.

20. Apvienība patur tiesības par labu sadarbībai atkāpties no šīs kārtības nosacījumiem, ciktāl to neierobežo likumi un iespējas.

21. Informācija un rīcība, kas varētu nodarīt jebkādus kaitējumus Apvienībai vai citiem, nav pieļaujama.

22. Mūsu pasākumos tiek filmēts, fotografēts un informācija atspoguļota internetā u.c.

23. Šī kārtība attiecas uz visiem darbiem un projektiem, kas tapuši un top Apvienībā un tiešā sadarbībā ar mums.

24. Apvienības darbu, pakalpojumu un informācijas lietotāju patstāvīga iniciatīva, pienākums un goda lieta ir kārtību zināt un ievērot.

25. Jautājumos, kur šīs kārtības nosacījumi nevar kalpot, Apvienība vadās pēc citiem piemērotiem noteikumiem.

Ar cieņu,

biedrības “Kristīga Atbalsta Apvienība” valdes locekle Inga Audere